Condicions de Contractació

Objecte

Les presents Condicions de Contractació tenen com a objecte regular la contractació de cursos, productes o serveis, a través de la pàgina web www.mylearning.es/feusoc, que ofereix la Federació d'Ensenyament Unió Sindical Obrera de Catalunya (d'ara endavant FEUSOC), amb seu al carrer Sant Rafael, 38-42, 08001 de Barcelona i CIF G82647827. Telèfon de contacte número 93 329 81 11, fax. 93 329 84 16 i direcció de correu fe.forma@feusoc.cat.

FEUSOC no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb la utilització d'aquesta informació.

FEUSOC no es responsabilitza de les errades o omissions que poguessin tindre els continguts d'aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d'aquesta pàgina web.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals FEUSOC no exerceix cap tipus de control. FEUSOC no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés als mateixos a través d'aquest lloc web tampoc implica que FEUSOC recomani o aprovi els seus continguts.

Capacitat per contractar

D'acord amb la legislació aplicable, per contractar els cursos, productes o serveis oferts per FEUSOC el client haurà de tenir la capacitat jurídica necessària per contractar que estableixi la llei del país del que és nacional.

Descripció del producte/servei

FEUSOC a través de la pàgina web www.mylearning.es/feusoc ofereix cursos, productes i serveis, principalment enfocats cap a la gestió i el desenvolupament professional. Els cursos s'imparteixen a través de la xarxa íntegrament, d'acord amb una metodologia didàctica pròpia que aconsegueix una formació contínua i personalitzada.

Dret de còpia i propietat intel·lectual

FEUSOC, els seus socis o els seus proveïdors posseeixen els drets de la Propietat Intel·lectual de tots i qualsevol dels components del Servei que puguin protegir-se, incloent però no limitant-se al nom del Servei, material gràfic, tot el programari associat amb el Servei i els elements de la interfície d'usuari continguts en el Servei, moltes de les característiques individuals i la documentació relacionada. Vostè es compromet a no copiar, adaptar, reproduir, distribuir, aplicar enginyeria inversa, descompilar, o dissimular qualsevol faceta del Servei que FEUSOC, els seus socis o els seus proveïdors posseeixin. Vostè també accepta i s'obliga a no utilitzar robots, spiders, altres aparells automatitzats, o processos manuals per controlar o copiar qualsevol contingut del Servei. FEUSOC no reclamarà drets sobre la Propietat Intel·lectual del Contingut que vostè pugi o proporcioni al Servei. No obstant això, utilitzant el Servei per enviar contingut, vostè accepta que tercers puguin veure i compartir aquest contingut enviat per vostè.

Procés de contractació

Registre

Per a l'adquisició dels cursos, productes o serveis es requereix emplenar el formulari d'inscripció amb les dades personals i concloure els processos de pagament establerts en les presents condicions. El client que desitgi adquirir un dels nostres cursos, productes o serveis ha de fer clic en el botó “Confirmació” o “Inscripció” inclòs en la fitxa del curs, producte o servei que desitja adquirir. Les dades del formulari marcats amb un asterisc són obligatoris. El client consent expressament que FEUSOC procedeixi a la recollida d'aquestes dades i al seu posterior tractament amb la finalitat indicada en la seva “Política de Privadesa”. La no acceptació dels termes legals i les condicions de contractació mitjançant la marca del checkbox impedeix la continuació del procés de compra i, per tant, l'accés als cursos, productes o serveis. La verificació de les dades del procés de compra serà responsabilitat única del client. Una vegada emplenat el formulari d'inscripció amb les dades personals del client, en fer clic en el botó que apareix en aquesta pantalla, s'accedeix als mitjans de pagament.

Es presumirà que qualsevol persona que actuï en nom del Client, ja sigui un encarregat, un col·laborador, etc., és representant del mateix i té poders suficients per actuar com a tal i vincular-li.

Pagament

Disposem del següent mitjà de pagament:

• Transferència bancària: el client rebrà un e-mail amb totes les instruccions per formalitzar el pagament, inclòs el número de compte del banc i la quantitat a ingressar. La confirmació de la compra del curs, producte o servei no es confirmarà fins que es rebi l'import en el compte indicat.

Confirmació

Una vegada realitzada la confirmació de compra pel client, FEUSOC no es farà responsable de la no conformitat del comprador relativa a error o inexactitud de l'ordre de compra. FEUSOC remetrà la confirmació de la compra a l'adreça de correu electrònic facilitada pel client. En aquest mateix e-mail s'indica, si es desitja factura, el procés per a la gestió de dades de facturació, emissió i enviament de la factura. L'idioma en què es desenvoluparan les relacions entre FEUSOC i el client és l'espanyol o català.

Preu

Els preus aplicables a cada curs, producte o servei són els indicats a la pàgina web en la primera visualització de la fitxa del curs, producte o servei i per a la data de la comanda incloent tots els impostos que fossin aplicable que s'indicaran expressament. No obstant això, atenent a l'establert en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l'Impost sobre el Valor Afegit (d'ara endavant, IVA), el servei, amb caràcter general, està exempt en tenir els cursos i programes la consideració de reciclatge professional.

Política de modificacions o cancel·lacions

FEUSOC pot modificar els cursos, productes o serveis per raons excepcionals i sempre es notificaran els canvis al client, que tindrà dret a la devolució de l'import.

Així mateix, FEUSOC es reserva el dret d'anul·lació dels cursos, productes o serveis quan no cobreixi un mínim de places, amb previ avís als alumnes inscrits. En aquest cas, es retornarà l'import íntegre abonat al client o bé se li oferirà un possible canvi.


Dret de desistiment

Tindrà vostè dret a desistir del contracte d'ensenyament en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, que començarà a comptar des del moment de la signatura del contracte d'ensenyament, mitjançant el formulari d'inscripció.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar a NetPartner la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que podrà enviar mitjançant correu electrònic a la següent adreça: fe.forma@feusoc.cat

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Consentiment a l'inici dels ensenyaments i pèrdua de dret de desistiment

Mitjançant la signatura del contracte d'ensenyament o formulari d'inscripció vostè accepta i dóna el seu consentiment al fet que la prestació del servei d'ensenyament objecte del contracte pugi començar abans del venciment del període de desistiment, i atès que la formació objecte del contracte consisteixen en continguts digitals prestats mitjançant suports electrònics, l'inici de la prestació dels serveis d'ensenyament comportarà la pèrdua del seu dret de desistiment.

La prestació del servei d'ensenyament objecte del contracte començarà tan aviat com vostè rebi un correu electrònic indicant-li les claus d'usuari i contrasenya per a l'accés a la plataforma electrònica en què es troben allotjats els continguts digitals del seu curs.

Conseqüències del desistiment

En cas que vostè exerceixi en el termini i forma indicats seu dret de desistiment, conforme al que disposen els dos apartats precedents, li reemborsarem tots els pagaments efectuats per vostè en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.


Validesa del contracte

Les presents condicions generals s'incorporaran al contracte de matriculació del curs, producte o servei, al moment en què el client presti la seva conformitat, que s'entendrà prestada quan confirmi que ha llegit i accepta el formulari de contractació. Per tractar-se d'una contractació electrònica, la signatura del present contracte es veurà substituïda per l'acceptació de les presents condicions generals.

Modificacions

Les presents condicions generals podran ser objecte de modificacions, que seran comunicades a la web. Tals modificacions no afectaran a les contractacions de cursos i programes ja efectuades.

Responsabilitats de FEUSOC

FEUSOC garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web, o qualsevol dispositiu mòbil, servei o aplicacions. Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris. L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions de Contractació dóna dret al Client a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits pel Client.

Responsabilitats del client

El client s'obliga a realitzar un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. Així mateix, garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en els formularis de contractació. L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de FEUSOC sense necessitat de preavís al client i sense que això doni dret a indemnització alguna.

Incidències i reclamacions

En el cas que el client desitgi comunicar alguna incidència, comentari o efectuar alguna reclamació podrà fer-ho de tres formes:
 
• Per telèfon, trucant al 93 329 81 11, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00, hora peninsular.
• Per correu electrònic a fe.forma@feusoc.cat.
• Per correu ordinari a carrer Sant Rafael, 38-42, 08001 de Barcelona.

Legislació aplicable i Jurisdicció

A aquestes condicions generals i a les relacions jurídiques que es puguin derivar de la seva aplicació i interpretació, els serà aplicable la llei espanyola. Vostè i FEUSOC accepten sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol qüestió jurídica en relació amb les Condicions.